讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

对待情敌慈禧的态度竟然很温柔 心狠手辣的慈禧为什么这么做

来源:讲历史2017-11-27 11:37:41责编:夏天的耳朵人气:
字号:小号|大号
【内容导读】慈禧在历史上的形象多是刻薄寡恩,心狠手辣,看过电影《垂帘听政》的观众一定对电影里慈禧残酷迫害咸丰帝的另一个妃子丽妃的情节印象深刻。在影片中,慈禧与丽妃是一对情敌…

zàishǐshàngdexíngxiàngduōshìbáoguǎēn,xīnhěnshǒu,kànguòdiànyǐng chuíliántīngzhèng deguānzhòngdìngduìdiànyǐngcánhàixiánfēngdelìngfēifēideqíngjiēyìnxiàngshēn zàiyǐngpiànzhōng,fēishìduìqíng duōshǐhuòzhōng,jiāngfēimiáoxiěchéngdeyǎnzhōngdìng ròuzhōng,yīnfēimàoxiǎnbǎoliúxiánfēngdezhào,shìqíngbàihòu,hánhènér yǒudewénzuòpǐnjiāngfēizhīchùwéixiàoliǎngqiānniánqiánhòucánhàiréndeshǒuduàn,,duànzhī,shēng,wān,xūněr,shìwéi"
rénzhì",zhìzhōngshòujìnlíngércǎn,zhīguòjiāngmáogǎiwéijiǔgāng 

zhēnshídeshǐshàng,yǒufēizhèrénma?fēizhēndeshìbèicánrěnhàizhìdema?

<rb>慈</rb><rt>cí</rt><rb>禧</rb><rt>xǐ</rt><rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>柔</rb><rt>róu</rt><rb>情</rb><rt>qíng</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>面</rb><rt>miàn</rt>:<rb>善</rb><rt>shàn</rt><rb>待</rb><rt>dài</rt><rb>情</rb><rt>qíng</rt><rb>敌</rb><rt>dí</rt><rb>把</rb><rt>bǎ</rt><rb>情</rb><rt>qíng</rt><rb>敌</rb><rt>dí</rt><rb>当</rb><rt>dāng</rt><rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>姐</rb><rt>jiě</rt><rb>妹</rb><rt>mèi</rt>

shǐshūqīnggōngdàngànzǎi,fēishìzhǔshìqìnghǎideér,shì dàoguāngshínián(1837)èryuèèrshíshēng,xiánfēngxiǎo6suì,xiǎo2suì,āntóngsuì xiánfēngyuánnián(1851)cānxuǎnxiùshí,fēitóngbèixuǎnzhōng fēibèifēngwéiguìrén,bèifēngwéilánguìrén xiánfēngèrnián(1852),èrréntóngshígōng xiánfēngnián(1854),fēibèifēngwéipín,bèifēngwéipín 

xiánfēngnián(1855)yuèchū,fēiwéixiánfēngchǎnxiàlehuángzhǎng,sāntiānhòujiùjìnfēngwéifēi xiánfēngliùnián(1856)sānyuèèrshísān,shēngxiàlehuángzhǎngzǎichún,hòuláidetóngzhì,dāngtiānjiùjìnshēngwéifēi xiánfēnghòudào3yuè,jiùtóngzhìdemíng, fēishìfènghuángkǎoyǒunián,dàngōngzhǔ ,jìnfēngwéihuángguìfēi,yuèguòleguìfēizhè,shēngleliǎng tóngzhìshísānnián(1874)shíyuè,yòujiàngzhǐ,zūnfēnghuángguìfēiwéihuángguìtàifēi,wèijǐnhuángtàihòu 

<rb>慈</rb><rt>cí</rt><rb>禧</rb><rt>xǐ</rt><rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>柔</rb><rt>róu</rt><rb>情</rb><rt>qíng</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>面</rb><rt>miàn</rt>:<rb>善</rb><rt>shàn</rt><rb>待</rb><rt>dài</rt><rb>情</rb><rt>qíng</rt><rb>敌</rb><rt>dí</rt><rb>把</rb><rt>bǎ</rt><rb>情</rb><rt>qíng</rt><rb>敌</rb><rt>dí</rt><rb>当</rb><rt>dāng</rt><rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>姐</rb><rt>jiě</rt><rb>妹</rb><rt>mèi</rt>

duōniánlái,fēiruòduōbìng,jīngchángchīyào,guāngshíliùnián(1890)shíyuèshíbìngshì,xiǎngnián54suì hòusāntiān,guāngqīndàojīnguānqiándiànjiǔ háng dejīnguānzànāntiáncūnbìngōng guāngshíjiǔnián(1893)yuèshí,fēijīnguānzàngqīngdōnglíngdedìnglíngfēiyuánqǐn zhèzuòfēiyuánqǐndehòuyuànjiànyǒu15zuòbǎodǐng,gòngfènsānpái fēidebǎodǐngwèipáidezhèngzhōngzhīwèi,chùzhèzuòyuánqǐndezuìzūnguìdewèizhì 

fēisuǒshēngdeérshìxiánfēngwéideér,suǒbèishòuxiánfēngzhòngfēipíndeài,tóngzhìjiǔnián(1870)bèifēngwéiróngānlúngōngzhǔ qīngcháozhì:zhīyǒuhuánghòushēngdeércáinéngfēngwéilúngōngzhǔ,fēipínshēngdezhīnéngfēngshuògōngzhǔ ànguīdìng,fēishēngdezhèéryīngfēngshuògōngzhǔ,shìquèfēngwéiróngānlúngōngzhǔ 

<rb>慈</rb><rt>cí</rt><rb>禧</rb><rt>xǐ</rt><rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>柔</rb><rt>róu</rt><rb>情</rb><rt>qíng</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>面</rb><rt>miàn</rt>:<rb>善</rb><rt>shàn</rt><rb>待</rb><rt>dài</rt><rb>情</rb><rt>qíng</rt><rb>敌</rb><rt>dí</rt><rb>把</rb><rt>bǎ</rt><rb>情</rb><rt>qíng</rt><rb>敌</rb><rt>dí</rt><rb>当</rb><rt>dāng</rt><rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>姐</rb><rt>jiě</rt><rb>妹</rb><rt>mèi</rt>

cóngzhèxiēshǐshíkànchū,jǐnméiyǒuhàifēi,fǎnérduìdeérfēichánghǎo shìzhèngzhìqiángrén,érfēizhīshìhòugōng,kāishǐdeniánfēidewèizhíshìxiàngtóngde,shuōshì"
bìngjìn" dànshìjìngzhīshēngleér,érhòuláishēngdeshìér,cóngzhèdiǎnláishuō,liǎngjiùyǒuleběnzhìdebié,gēnběnshìdeduìshǒu,méiyàohài 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng