贵州快3

讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

历史揭秘:姜维真的是诸葛亮的接班人吗?

来源:讲历史2018-02-24 15:47:43责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】姜维,一个魏国的小将领,投降蜀国后,因为才华和羌族血脉,被诸葛亮留在了身边,此后,经历三任领导,凭借多次北伐,官居大将军,达到了降将很难达到的高度,在刘禅投降后…

jiāngwéi,wèiguódexiǎojiānglǐng,tóujiàngshǔguóhòu,yīnwéicáihuáqiāngxuè,bèizhūliàngliúzàileshēnbiān,hòu,jīngsānrènlǐngdǎo,píngjièduōběi,guānjiāngjun1,dàolejiàngjiānghěnnándàodegāo,zàiliúchántóujiànghòu,ránwàngwǎnkuánglán,fǎnfāngzhǔjiāng ,jiùshìzhèyàngdeniúrén,zhūliàngquèbìngméiyǒujiāngshǔguótuōgěi,shìyǎnxiǎoshuōzhōng,miáohuìdezhūliàngchuánrén 

jiāngwéirén

jiāngwéi,yuē,tiānshuǐxiànrén,jiùshìxiànzàidegāngān,xiǎojiāngdeqīnjiàojiāngjiōng(hěnyǒuxìngdemíng),shìtiānshuǐjun4degōngcáo,jiùshìtiānshuǐjun4shǒudejun4shǒushū,tiānshuǐzhèfāng,kàojìnshǎoshùmín,,qiāngróngpànluàn,jiāngjiǒngyīnwéiyǎnlǐngdǎo,bèishāle 

lǎojiāngdeyīngyǒngshìgǎndòngleshǎorén,zhèngnéngméidiǎnbiǎoshì,shìjiāngwéihěnxiǎojiùbèishòuzhōnglángjiāngdeguānzhí,qīnle,jiāngwéizhīnéngqīnxiàngwéimìng,shí,xiǎojiāngwéideǒuxiàngshìxuéshīzhèngxuán,fènghángdeshìhànshìzhèngtǒngtào 

<rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt>:<rb>姜</rb><rt>jiāng</rt><rb>维</rb><rt>wéi</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>诸</rb><rt>zhū</rt><rb>葛</rb><rt>gě</rt><rb>亮</rb><rt>liàng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>接</rb><rt>jiē</rt><rb>班</rb><rt>bān</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>吗</rb><rt>ma</rt>?

 gōngyuán228nián,jiāngwéi26suì,gēnsuítiānshuǐtàishǒuzūndàoshìchágōngzuò,érshí,zhūliàngshēngdōng西,běikāishǐ,zhǔdòngjìngōngshān,wèiguóháozhǔnbèi,沿yánxiǎochéngshìméizěnmekàngjiùtóujiàngle,huòshìhài,huòshì怀huáijiāngwéiděngrénderénpǐn,zǒngzhī,tiānshuǐtàishǒuliánpǎodàoleshàngguīxiàn 

shí,jun1jìng,jiāngwéiréngēnzhelǎodeyǐng,láidàoshàngguī,xiànchéngménjīngguānle,zěnmehǎndōuméiyòng,dànshìhuídàoxiàn,háishìbèizhīménwài,jiùbèimàiledejiāngwéi,jiùzhèyàngchénglezhūliàngde érshǔhànjun1shùnjiēshōulenánān tiānshuǐāndìngsānjun4hòu,zhāngxiájiētíng,zhàoyúnguǎzhòng,shī,běishībài,línzǒu,zhūliàngdàizǒuleqiānduōrénkǒufǎnhuíhànzhōng,tónghángde,jiùyǒujiāngwéi jiāngwéichūshēngtiānshuǐxìng,suīránwèiyǒudiǎn,jìngtiānshuǐjiāngshìshìjiārén,háiyǒuqiāngxuètǒng,érqiāngzhèngshìwèi shǔliǎngguólǒngdewàishì,huòshìzhèxiēyuányīn,huòshìjiāngwéiniánqīngyǒuwéi,huòshìbèidexuéshídòng,zǒngzhī,zhūliàngkàndàojiāngwéihòu,leàicáizhīxīn,jiāngdàizàileshēnbiān 

zhèngshìzàishǔguójun1zhèngshǒuzhūliàngdexià,jiāngwéikāishǐlepíngqīngyún,gōngyuán229nián,bèifēngwéicāngcáoyuàn,jiùshìhòuqínzhǎng,jiāfèngjiāngjun1 fēngdāngyángtínghóu,jiǔqiānshēngjiāngwéiwéizhōngjiānjun1zhēng西jiāngjun1 gōngyuán234nián,zhūliàngzuìhòuběishībài,zàizhàngyuán,huídàochéngdōuhòu,jiāngwéibèirènmìngwéiyòujiānjun1hànjiāngjun1,fēngpíngxiānghóu 

zhūliàngdejiēbānrénzhēndeshìjiāngwéima

zhèyòushìbèisānguóyǎnniǔdeduànshǐ,ànzhàoshǐzǎi,jiāngwéidǐngduōsuànshìzhūliàngdesānchéngrén,yīnwéishàngmiànháiyǒuliǎngrén:jiǎngwǎnfèi,

zhèjiǎngwǎn,gōngyǎn,jīngzhōuběnlínglíngxiāngxiāngrén,yīnwéiyīngjun4xiāo,yòuyǒuwénhuà,zàidānghěnyǒumíng,chìzhīzhànhòu,liúbèizhànlǐngjīngzhōujun4,jiǎngwǎnjiùzàizhèshíhòu,jìnleliúbèide,chuānhòu,bèirènmìngwéi广guǎngdōuxiànlìng suīránshǔhànchuàngshǐrénliúbèi,yīnwéijiǎngwǎnzàigōngzuòshíjiānjiǔ,zěnmedàijiàn,dànshìCEOzhūliàng,quèhěnshǎngshíxiǎojiǎng,gōngyuán219nián,liúbèifēnghànzhōngwánghòu,jiǎngwǎncóngfāngdiàodàozhōngyāng,rènshàngshūláng,hòurènchéngxiàngdōngcáoyuàn cānjun1 

zhūliàngkāishǐběihòu,zuòzhènhòufāng,yùnshūliángcǎozhāobīngyuánde,jiùshìjiǎngwǎn rènjun1shìhángdòng,dōuyǒunéngchūxiànwài,shènzhìquánjun1méi,érzhūliàngzàigěiliúchándexìnzhōng,jiùdiǎnmíng,jiǎngwǎnwéijiēbānrén 

 chénruòxìng,hòushìwǎn -- sānguózhì 

jiànxìngshíèrnián,jiùshìgōngyuán234nián,zhūliàngbìngshìzhàngyuán,jiǎngwǎnbèirènmìngwéishàngshūlìng jiǎjiē zhōushǐ jiāngjun1,shàngshūshì,fēngānyángtínghóu,gōngyuán238nián,jiǎngwǎnkāizhìshì,lǐng,deguānzhí,jiādōuzhīdào,wèilièsāngōngzhīshàng,chúlehuáng,jiùle tóngnián,bīngpíngdìngliáodōng,érjiǎngwǎnzàishíjìnzhùhànzhōng,zàikāijìngōngshì,děngdàiwèiguóshēngbiàn,liánsūntóngchūbīng suíjiǎngwǎntóngjìnzhùhànzhōngde,háiyǒuyíngjiāngwéi,zuòwéipiānshī,jiāngwéizàizhèduànshíjiān,duōjìnqiāng,zhǔnbèiliánqiāngduìwèiguózuòzhàn,xiàoguǒ 

<rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt>:<rb>姜</rb><rt>jiāng</rt><rb>维</rb><rt>wéi</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>诸</rb><rt>zhū</rt><rb>葛</rb><rt>gě</rt><rb>亮</rb><rt>liàng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>接</rb><rt>jiē</rt><rb>班</rb><rt>bān</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>吗</rb><rt>ma</rt>?

jiǎngwǎnzàihànzhōng,dàijiùshìliùnián,zàizhèliùniánshíjiān,jiǎngwǎnduìzhūliàngdeběi,duànpán,zuìhòutiàochū,zhǔnbèiyòngjīngruìshuǐshī,zhǔnbèicóngshuǐ,jìngōngsānguóbiānjìngwèixìng shàngyōng,yīnwéishēnzhìgēnshàng,bìngzhòng,hángdòngbànérfèi shí,jiǎngwǎnkāishǐkǎo,chéngrénwèn,érxiàngyōngyǒuhǎorényuándefèi),kāishǐdēngchǎng 

fèi,wénwěi,jiāngxiàméngxiànrén,fèideqīnhěnzǎojiùle,xiǎofèizhígēnzhefèirénshēnghuó,zhèfèirényǒu,zhèngshìzhōutàishǒuliúzhāngdeqīn,nián,liúzhāngpàishǒuxiàláijiēmenzhōu,hǎoméiduōjiǔ,liúbèijiùláile fèishìshǔshǎoniántiāncáizhèlèixíngde,zhōuběnshìrénshūlóng dǒngyǔnmíng,zhèdǒngyǔnshìshǔhànzhōnglángjiāngdǒngdeér,shìzhūliàng jiǎngwǎn fèimíngdeshǔhànxiàngzhī,dànshìdequányuǎnméiyǒuqiánsānwèide,gōngyuán243nián,dǒngyǔnbèifēngwéiguójiāngjun1,èrnián,jiānzhíshàngshūlìng,chéngwéifèidezhùshǒu,quèfèideháizǎo,246niánjiùshìle 

suǒzhìshǐzhìzhōng,jiāngwéidōuméiyǒudàoguò,zhūliàngjiǎngwǎnzhǒng,tǒnglǐngjun1zhèngquándegāo 

jiǎngfèi,zhūliàngshí,zhezhòngpéiyǎngde,jiùshìjiǎngwǎnfèiliǎngrén,jiǎngwǎndeshìzuòzhènzhōngyāngdehángzhèngnéng,fèideshìwàijiāonéng,shíhòudefèi,jīngchángchūchàdōng dōngshǔhànsuīránliánkàngcáo,fènghángrénderénjiùshìpéngyǒudezhǔn,dànshìwàiguóchū使shǐ,cóngláidōushìchàshì,yàomiànduìmǎncháowéndediāonán,huídehǎo,yàomezuìrén,yàomexièfāngdejun1shì,zhūliàngshǒu访fǎng,jiùshézhànqún,héngfēi 

hěnmíngxiǎn,fèilèideqiánrèn,duìchū使shǐzhèjiànshì,chùdehěnhǎo gōngyuán225nián,zhūliàngnánzhēnghuícháo,mǎncháowényuǎnhángshíxiàngyíng,zàichēshàngdezhūliàng,yāoqǐnglexīnrénfèitóngzuòchē,hòufèikāishǐpíngqīngyún 

zhūliànghòu,fèiwéihòujun1shī,jiǎngwǎnbìngzhòngshí,fèijīngzuòshànglejiāngjun1dewèizhì,shàngshūshì,tóngniánjiāngwéishēngzhí,zuòlezhèn西jiāngjun1,lǐngliángzhōushǐ èrnián,cáowèijiāngjun1cáoshuǎng xiàhóuxuán,yòngshǔguólǐngdǎobānjiāojiēzhī,jìngōnghànzhōng shíhànzhōngdeshǒujiāngjiàowángpíng,jiùshìgēnsuíshǒujiētíng,sānguóyǎn,duànquànyàotúnbīngshānshàng,bìnggěizhūliàngxiěxìndejiānglǐng,wángpíng,jun1,西dàngrén,jiùshìxiànzàidechuānshěngxiàn wángpíngshìér,xiǎoshíhòujiùbèixìngrénjiāshōuyǎng,cáocāozhànlǐnghànzhōngshí,jiānghànzhōngfènmín,bāokuòwángpíng,qiāndàoleguānzhōng,bèirènmìngwéidàixiàowèi,gōngyuán219nián,liúbèicáocāozhēngduóhànzhōng,hànzhōngzhīzhànshènghòu,wángpíngtóujiàng,jìnleliúbèizhènyíng,guānzhíménjiāng jiāngjun1 

cáoshuǎng

shíwànjun1jìngōnghànzhōngshí,wángpíngdebīngsānwàn,yòngwèiyánshí,jīngyíngdefáng,miànshǒuxìngshì,wángpínghòuyīng,miànfángzhǐwèijun1fènbīngjìngōnghuángjīnchéng hòu,fèilǐngjun1,chíyuánhànzhōng,bàiwèijun1hòu,cáoshuǎngchè退tuì 

érzhèduànshíjiāndejiāngwéi,zhǔyàogōngzuò,jiùshìfǎnqiāng,fǎnchūwèiguó,gōngyuán247nián,yóubiǎoxiànyōu,jiāngwéishēngwéiwèijiāngjun1,fèitóngshàngshūshì jiùshìzàizhènián,jiāngwéidechéngguǒkāishǐxiǎnxiàn,yōngzhōu liángzhōuděngdeqiāngrén,kāishǐdetóujiàngshǔguó,zuòwéijiēyīng,jiāngwéijun1chūlǒngyòu,wèiyōngzhōushǐguōhuái tǎoshǔjun1xiàhóuzhàntáo西,zhànzhēngdejiéguǒjiùshì,qiāngrénshǒulǐngbáiwén zhìdàiděnglǐngrénqiānshǔguójìngnèi chángdàotiántóudejiāngwéi,zàixiàngjiāngjun1fèichūběi,érshídeshǔguó,yuánběnbáoruòdeguókāishǐchūxiàntài,wéileānshǔguójìngnèidezhōushì,fèizhǔzhāngxiānhuīguó,jiějuéleliángdàiwènhòu,zàiběi 

<rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt>:<rb>姜</rb><rt>jiāng</rt><rb>维</rb><rt>wéi</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>诸</rb><rt>zhū</rt><rb>葛</rb><rt>gě</rt><rb>亮</rb><rt>liàng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>接</rb><rt>jiē</rt><rb>班</rb><rt>bān</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>吗</rb><rt>ma</rt>?

hòu,shǔguókāishǐlehuīshēngchǎn,gōngyuán252nián,liúchánrènmìngfèiwéikāichéngxiàng,使shǐchéngwéishǔguósānwèiquánqīngcháodechén,érzhèngyīnwéifèi,jiāngwéishǐzhōngméiyǒudàozàiběidehuì  děngchéngxiàngyuǎn,chéngxiàngyóunéngdìngzhōngxià,kuàngděng!qiěbǎoguózhìmín,jìngshǒushè,gōng,néngzhě,wéijiǎoxìngérjuéchéngbài ruòzhì,huǐzhī  --yǐn hànjìnchūnqiū 

gōngyuán253niánchūnjiē,wénbǎiguānjiǔbàinián,zhènián,shìfèikāidenián,zhèngsuǒwèirénféngshìjīngshénshuǎng,fèijiùduōlebēi,méixiǎngdào,zhōng,yǒujiàoguōxiūdewèiguójiàngjiāng,chéngluànzǒudàofèishēnbiān,chādāo,lǎofèigěishāle guānguōxiūdeshāréndòng,jiùhěnyǒule,fǎnzhèngméiwènchūjiéguǒlái,yǒushuōshìwèiguódejiāndié,yǒushuōshìxiǎngniànwèiguólǎojiāle,dāngrányǒuréngēn,shìjiànzuìshòuzhělùn,怀huáishìjiāngwéixiàdeshǒu,zǒngzhī,zàifèihòu,jiāngwéijiùxiàngtuōjiāngde,quánmiànzhǔchíběi 

suǒshuō,zhēnzhèngdesānguójuénéngwàngdiàozhèngshǐ,jiāngwéibìngfēishìzhūliàngzhīhòudejiēbānrén,zhōngjiānháiyǒujiǎngwǎnfèi,érjiāngwéichōngliàngjiùsānchéngrénle 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

 • 《西游记》中天蓬元帅被贬下凡的隐情是什么

  天庭对于男女私通问题又明文规定,但是一般真的抓到的话是宽大处理的。那么猪八戒的处罚怎么这么重呢?这里面另有隐情,先从他调戏嫦娥说起吧。有人对猪八戒“调戏”嫦娥一案持怀疑态度,因详情>>

  2018-02-24 11:36:03
 • 慈禧太后的临终遗言为什么要严防女人与太监

  光绪三十四年(即1908年,编者注),慈禧太后病势沉重,进入弥留状态。御医们手忙脚乱,开了一剂益气生津之方,想妙手回春。这是慈禧太后一生中最后一剂药方,可惜此方可以生津益气,但无法挽救她的老命。一个时详情>>

  2018-02-24 11:36:00
 • 解密江南第一风流才子唐伯虎 其实并不“风流”

  在民间,提及明代书画家、文学家唐伯虎,总冠之以“江南第一风流才子”之名。这里的“风流”有文采飘逸、性情狂放不羁之意,但更多的是被理解为形迹放纵,尤其是当详情>>

  2018-02-24 11:09:00
 • 清朝绝世美女竟被三个贪官占有最后落得自杀

  英雄难过美人关,美女都爱英雄,这是一个亘古不变的定律,古代的女子比现代的女子更为崇拜英雄,但是在古代,女子却没有能力去左右自己的爱情,以至于,女子都像物品一样赠来赠去。网络配图上乘的姿色是古代平民女子详情>>

  2018-02-24 11:08:57
 • 宋江只顾兄弟情却终身不近女色究竟有何原因

  看过《水浒传》的人都知道,宋江作为108好汉中的大哥大,一直以昂扬正气、大义凛然的形象示人。在书中的描写里,宋江不管是对兄弟还是陌生人都十分讲义气,为人慷慨豪迈,但是就是这样一位堂堂正正的君子为什么终详情>>

  2018-02-24 11:08:54
 • 西门庆的四大梦中情人是谁?揭西门庆梦中情人

  传世名著《金瓶梅》中,妻妾成群的西门庆有四大“梦中情人”。她们是谁呢?且看《金瓶梅》第五十七回中的一段对话:西门庆的大老婆吴月娘见丈夫风流成性,整天拈花惹草,就借佛法来劝他&l详情>>

  2018-02-24 10:38:05
 • 八府巡按和九门提督都牛的不得了 哪个更厉害?

  在清朝古装剧里,有两个出镜率很高的官职,一个是八府巡按,一个是九门提督。在影视剧里这两种官员一出场都是威风八面,牛的不得了。《康熙微服私访记》里张国立扮演的康熙一到危及时刻,八府巡按于世龙就赶来救驾了详情>>

  2018-02-24 10:38:02
 • 兄弟之间也有猫腻? 刘备为何唯独没给关羽封侯

  古之帝王,为笼人心,固爪牙,显威仪,示恩宠,往往会把加官、晋爵、封侯等等,作为一种有效手段,频频使用。如翻翻《三国志·蜀书》就知道,刘备的西蜀,也没少用封侯这个法宝,这一手段。西蜀前前后详情>>

  2018-02-24 10:38:00
 • 她是白富美却主动嫁草根 二十年后丈夫做皇帝

  954年正月,在开封的皇宫中,后周皇帝郭威病重,在文武重臣的簇拥下,有三个人跪在皇帝的床榻前,准备聆听皇帝最后的遗训。这三个人与郭威关系密切,一个是女婿,一个是内侄,一个是外甥。在此之前,郭威已确立内详情>>

  2018-02-24 09:58:36

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

读三国,“品”三国——刘皇叔篇

中国的每一段历史都有它独特的一面,春秋战国时的百家争鸣思想大开放与气势磅礴的诸侯争霸遥相呼应、秦汉时的国家的统一与社会文...详情>>

极速快三 江苏快3 股票配资 河北快3 上海快3 极速快三 上海快3 江西快3 河南快3 安徽快3